DREWNOLIT

Polityka prywatności

Zakres i cel Polityki Ochrona danych osobowych w firmie DREWNOLIT jest sprawą priorytetową. Zapisy niniejszej Polityki wskazują na: 1) zasady oraz zakres przetwarzania danych osobowych klientów, kontrahentów, pracowników i innych osób, które podają swoje dane osobowe firmie DREWNOLIT. 2) przysługujące osobom prawa w zakresie zapoznania się, zmiany bądź usunięcia swoich danych osobowych. 3) obowiązki firmy DREWNOLIT jako administratora danych osobowych. Firma DREWNOLIT stosuje adekwatne środki techniczne oraz rozwiązania organizacyjne w celu zapewniania bezpieczeństwa danych osobowych, poprzez ich właściwą ochronę w procesie przetwarzania oraz uniemożliwienie dostępu osobom nieupoważnionym. Informacje o Administratorze Administratorem danych osobowych jest: Cezary Rułka DREWNOLIT Cezaryn 22, 24-103 Żyrzyn NIP 716-247-43-29 Regon 060206640 www.drewnolit@tlen.pl kontakt@modrzewiowyzdroj.pl tel. 607-040-097 tel. 693-221-021 Cel przetwarzania danych osobowych w firmie DREWNOLIT DREWNOLIT przetwarza dane osobowe klientów, kontrahentów oraz pracowników w celu prawidłowej realizacji zamówień/ umów/ świadczonych usług oraz zgodnego z prawem funkcjonowania firmy. Dane osobowe pozyskiwane są od klientów w celu przyjęcia zamówienia, zawarcia umowy, dostarczenia produktów i usług, dokonania rozliczenia finansowego, skorzystania z przysługujących jednostce uprawnień. Firma DREWNOLIT może przesyłać informacje handlowe drogą elektroniczną (za pomocą poczty e-mail) lub pocztą tradycyjną o aktualnych promocjach, produktach i usługach, o ile klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Rodzaje przetwarzanych danych w firmie DREWNOLIT Firma DREWNOLIT przetwarza dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres dostawy produktów/ realizacji usług, e-mail, nr telefonu, PESEL, NIP, adres korespondencyjny, nr rachunku bankowego o ile ich podanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy lub roszczeń klienta/ kontrahenta z nich wynikających. Firma DREWNOLIT nie pozyskuje danych osobowych, które nie są niezbędne do sprzedaży produktów/ realizacji usług. Zasady przetwarzania danych osobowych w firmie DREWNOLIT i przysługujące osobom podającym dane osobowe uprawnienia Dane osobowe w firmie DREWNOLIT przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe przetwarzane są za zgodą osób których dotyczą, wyrażoną w chwili ich przekazania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez firmę DREWNOLIT jest dobrowolne lecz niezbędne dla celów realizacji zamówień/ umów/ dostarczenia produktów i usług.. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez firmę DREWNOLIT przysługują następujące prawa: 1) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym czasie, bez konieczności podania przyczyny; jednostka wskazuje jakie dane nie mogą być przetwarzane oraz w jakim celu nie mogą być przetwarzane (np. przetwarzanie w celach marketingowych). Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych/ wniesienie sprzeciwu skutkować będzie zaniechaniem ich dalszego przetwarzania. 2) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w określonym odcinku czasu lub we wskazanym przez osobę zakresie. 3) prawo żądania dokonania korekty danych osobowych (ich poprawiania), 4) prawo do żądania informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych i celu ich przetwarzania. 5) prawo przekazania danych osobowych do innego podmiotu- przekazanie danych osobowych do innego podmiotu odbywa się na wyraźne żądanie osoby, której dane dotyczą. Przekazanie danych osobowych odbywa się po bezpośrednim kontakcie z administratorem danych, tak by miał on możliwość uzyskania pewności, że osobą wydającą dyspozycję jest osoba, której dane dotyczą. We wskazanej sytuacji należy wskazać podmiot, do którego dane muszą zostać przekazane. 6) prawo żądania usunięcia danych osobowych w dowolnym czasie, bez konieczności podania przyczyny. 7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skorzystanie z przysługującego uprawnienia nie ma wpływu na czynności dokonane przed dniem zgłoszenia żądania lecz odnosi się do czynności realizowanych od dnia złożenia żądania. Firma DREWNOLIT w terminie do 30 dni przekazuje informację osobie, której dane dotyczą o zrealizowanych czynnościach na skutek złożenia żądania. Dane osobowe przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 10 lat od dnia ich pozyskania lub do czasu wycofania zgodny na ich przetwarzanie, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania czy wniesienia żądania ich usunięcia. Dane osobowe usuwane są przez administratora przed upływem 10 lat w sytuacji, gdy ich zachowanie nie jest prawnie uzasadnione oraz nie ma konieczności ich dalszego przetwarzania. Zasady powierzania danych osobowych innym podmiotom Firma DREWNOLIT może przekazywać dane osobowe innym podmiotom wyłącznie w sytuacji, gdy jest to konieczne dla prawidłowej realizacji umowy/ zamówienia/ usługi tzn. gdy jest to uzasadnione interesem osoby, której dane dotyczą np. firmie kurierskiej celem dostarczenia produktów czy jest związane z koniecznością realizacji obowiązków ustawowych (np. przekazanie danych do biura rachunkowego z uwagi na niedysponowanie wiedzą księgową warunkującą prawidłowe rozliczenia działalności, przekazanie danych policji itd.). Firma DREWNOLIT nie przekazuje danych osobowych niezgodnie z celami zawartymi w niniejszej Polityce tj. nieupoważnionym podmiotom bądź osobom, jak również nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej. Postanowienia Końcowe Pytania, wątpliwości oraz żądania dotyczące przetwarzania przez firmę DREWNOLIT danych osobowych należy zgłaszać dowolnym kanałem komunikacji: 1) pocztą tradycyjną na adres: DREWNOLIT, Cezaryn 22,24-103 Żyrzyn 2) pocztą elektroniczną na adres drewnolit@tlen.pl 3) telefonicznie, wybierając nr 607-040-097 4) przy użyciu formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.modrzewiowyzdroj.pl Firma DREWNOLIT zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia działań w sytuacji zgłoszenia żądania odnoszącego się do przetwarzania danych osobowych oraz poinformowania osoby, której dane dotyczą o podjętych działaniach w terminie do 30 dni od dnia złożenia żądania.